Karatay, ambalaj atıklarını ihale ile satacak

İLAN
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1) 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Sıfır Atık yönetmeliği gereği sorumluluğumuz altında bulunan ve Karatay Belediyesi tarafından toplanan ambalaj atıklarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 2000 ton karışık ambalaj atığın satışı ihale yoluyla yaptırılacaktır.
2) İhale 24.04.2024Çarşambagünü saat 15:00’teBelediye Encümenince, Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3) İdarenin:

Adresi: Akçeşme Mahallesi Garaj Caddesi No:5 Karatay/KONYATelefon ve Faks:444 9 332 ve 0 332 351 53 50
E-posta Adresi: [email protected]
İhale Dökümanının Görülebileceği Yer: Karatay Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
İhale Dökümanının Satın Alınabileceği Adres: Karatay Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne İhale Doküman Bedeli Yatırıldıktan sonra İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden Teslim alınacaktır.
İşe Başlama Tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten en geç 5(Beş) iş günü içinde işe başlanacaktır.
Dosya teslim Tarihi: İhaleden bir gün öncesi mesai bitimine kadar teslim edilecektir.
İhale Başvuru Adresi:Başvurular; döküman bedelinin, Akçeşme Mah. Garaj Caddesi No:5 Karatay/KONYA adresindeki Karatay Belediyesi Hizmet Binası Zemin Kattaki veznesineyatırılmasından sonra, Tatlıcak Mah. Konya Ereğli Yolu No:11 Karatay / KONYA adresindeki Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri İklim Değişikliği ve Sıfır AtıkMüdürlüğü’ne yapılacaktır.
4) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
5) İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundaaçıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır:
a) Türkiye'de tebligat için adres ve kanuni ikametgahın olması, atık sahasının kesin adres yazısı
b) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
c) İhaleye gireceklerin Toplama Ayırma Tesisi lisans ve yetki belgeleri (lisans tarihleri ihale gününde geçerli olacaktır)
d) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya ilgili Meslek Odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
e) Geçici Teminat Makbuzu
f) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz ve tutanak
g)Gerçek kişiler için imza sirküsü(noterden), vekaleten iştirak ediliyorsa isteklerin adına teklif verme yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
h) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı
i) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
j) Şirket, dernek, cemiyet vs.adına girecekler noter tasdikli vekaletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketlerde ortaklık beyannamesi,
k) Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler.(İstekliler ihale tarihindenen fazla 7 gün önce herhangi bir borcunun bulunmadığını gösterir belgeyi idareye sunmak zorundadır. Yüklenici sözleşme imzalamaya geldiğinde ihale tarihli borcunun olmadığını gösterir belgeyi idareye sunmak zorundadır.)
l) İhaleye katılacakların Karatay Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden kira ve belediyemize vergi borcunun olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgelemeleri gerekmektedir,
m) Sözleşme öncesi (Basın ilan bedeli, ihale karar pulu, noter masrafları vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir. Muhammen bedel tutarında KDV hariçtir.

S.No.

İhalenin konusu

İşin niteliği

2000 Ton Atığın Muhammen Bedeli(TL) (KDV hariç)

İhale süresi

Geçici teminat tutarı (TL)

İhale usulü

Dosya satış bedeli (TL)

İhale tarihi ve saati

1

Ambalaj Atıkları

Karışık Ambalaj Atıklarının Satışı

4.000.000,00 TL

2000 Ton Ambalaj Atığı Firmaya Teslim Edilinceye Kadar

120.000,00 TL

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ)

500,00 TL

24/04/2024

SAAT:15:00

#ilangovtr BASIN NO: ILN02016999