Karatay Belediyesi inşaat işleri yaptıracak

AZİZİYE MAHALLESİ 5611 ADA 145 PARSEL KONUT REKONSTRÜKSİYONU YAPTIRILACAKTIR
KARATAY BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2023/700738
İşin Adı : AZİZİYE MAHALLESİ 5611 ADA 145 PARSEL KONUT REKONSTRÜKSİYONU
İhale Türü - Usulü : 4734 / 3-i / Açık
1 - İdarenin
a) Adresi : Akçeşme Mah. Garaj Cad. No:5 42020
b) Telefon ve faks numarası : 4449332
c) Elektronik posta adresi : ihale@karatay.bel.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi :
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 140 m³ Çamur harcı ile taşıyıcı kerpiç yapılması ve örülmesi işçiliği, 218 m³ Moloz taş duvarda bulunan taş bedeli olmak üzere toplam 202 kalem rekonstrüksiyon uygulama işleri
b) Yapılacağı Yer : Akçeşme Mahallesi, Karatay/KONYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üçyüz) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin :
a) Yapılacağı yer : Karatay Belediye Başkanlığı - Meclis Salonu - 1.Kat, Akçeşme Mahallesi, Garaj Cd. No: 5, 42020 Karatay/KONYA
b) Tarihi ve saati : 01.08.2022 - 10:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak ortaklığa ilişkin şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.7. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. numaralı maddede yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya mühendis veya mimar olması şartıyla her iki ortağın da tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları durumunda, tüzel kişi ortak 4.1.6. numaralı maddede yer alan belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50 (Yüzde Elli) oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır. İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/I Grubu işler kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin Karatay Belediye Başkanlığı-Yapı Kontrol Müdürlüğü-5.Kat, Akçeşme Mahallesi, Garaj Cd. No: 5, 42020 Karatay/KONYA adresinde görülebilir ve 250,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisi veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dahil) en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatay Belediye Başkanlığı - Yazı İşleri Müdürlüğü - 5.Kat, Akçeşme Mahallesi, Garaj Cd. No: 5, 42020 Karatay/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklifverilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14. İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar uygulanacaktır.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01859436