Meram'da iş kurmak isteyenlere fırsat

T.C
MERAM BELEDİYESİ’NDEN
GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

1-İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:
Ekli listede bilgileri verilen gayrimenkuller, Meram Belediyesi tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.
2-Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı:
Şartname, Meram Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul Yönetim Bürosundan KDV hariç 200,00 TL (İkiyüztürklirası) karşılığında temin edilebilir.
3-İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
İhale 02/08/2023 Çarşamba günü saat 15.45’de Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
4-Tahmin edilen bedel ve teminat miktarı:
Gayrimenkullerin 2023 yılı yıllık muhammen kira bedelleri ve teminat miktarları, ekli listede belirtilmiştir.
5-İhaleye katılabilmek için istenen belgeler:
A-Gerçek Kişiler için:

a-Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve tebligat için adres beyanı,
b- Kanuni ikametgâh belgesi ile T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi,
c-Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya geçici teminat ve ihale iştirak teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
d-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi,
e-Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
B-Tüzel Kişiler için:
a-Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ile tebligat için adres beyanı,
b-Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya geçici teminat ve ihale iştirak teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
c-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı,
d-2023 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı,
e- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti,
f- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

İsteklilerin 01.08.2023 Salı günü mesai bitimine kadar, belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gayrimenkul Yönetim Bürosuna vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İLAN EKİ

S:NO

ADRESİ

CİNSİ

ADA/ PARSEL

YILLIK KİRA MUHAMM. BEDEL (KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT

İŞTİRAK TEMİNATI

KİRA SÜRESİ

ÖDEME ŞEKLİ

1

Melikşah Mahallesi Akkonak Sokak No : 21/A

Dükkan

2053/2

13.35

20 000.00 TL

600.00 TL

20 000.00 TL

5 Yıl

Peşin

2

Hatıp Mahallesi Hatıp Caddesi No:539/A

Fırın

27659/65

35.00

7 500.00 TL

225.00 TL

7 500.00 TL

5 Yıl

Peşin

3

Kaşınhanı Mahallesi İstasyon Caddesi No:104/B

Dükkan

366/8

32.00

14 000.00 TL

420.00 TL

14 000.00 TL

5 Yıl

Peşin

4

Kaşınhanı Mahallesi İstasyon Caddesi No:104/E

Dükkan

366/8

12.00

7 500.00 TL

225.00 TL

7 500.00 TL

5 Yıl

Peşin

5

Kaşınhanı Mahallesi İstasyon Caddesi. No:104/F

Dükkan

366/8

22.00

7 500.00 TL

225.00 TL

7 500.00 TL

5 Yıl

Peşin

6

Kavak Mahallesi 23302. Sokak No:11/B

Dükkan

7219

75.00

12 000.00 TL

360.00 TL

12 000.00 TL

5 Yıl

Peşin

#ilangovtr BASIN NO: ILN01863915