Necmettin Erbakan Üniversitesi hizmet alımı yapacak

TIBBİ GAZLAR
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ)

TIBBİ GAZLAR mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/476903

1-İdarenin

a) Adı

:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ)

b) Adresi

:

Hocacihan Mah. Sultan Abdülhamit Han Cad. No:3 42080 Selçuklu/KONYA

c) Telefon ve faks numarası

:

03322236214 - 03322236384

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

TIBBİ GAZLAR

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Kısım (11 Kalem) Tıbbi Gaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Necmettin Erbakan ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi yerleşkelerinde idare tarafından gösterilen yerlerdir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Söz konusu malzemeler 30/06/2025 tarihine kadar teknik şartnamede belirtilen şekilde ve hastanemizin talebi doğrultusunda parti parti teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen malzemeler teslim alınmayacak olup, geri iade edilecektir .

d) İşe başlama tarihi

:

01.07.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.04.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Hocacihan Mh. Sultan Abdülhamithan Cd. No:3 E Blok Satın Alma İhale Birimi Selçuklu / KONYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Medikal gaz üretim ve Mesul Müdürlük Belgesi

İstekliler kendisinin veya bayisi olduğu firmanın medikal gaz imalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığı'nca verilmiş bulunan medikal gaz üretim ve Mesul Müdürlük Belgesi 'nin aslını veya noter tasdikli suretini yeterlik kriterlerinde beyan edip istenildiğinde idareye sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Sağlık Bakanlığı'ndan medikal amaçlı Oksijen ve Protoksit D azot üretme izin belgesi

İstekliler Sağlık Bakanlığı'ndan medikal amaçlı Oksijen ve Protoksit D azot üretme izin belgesine sahip olacaklardır. İhaleye iştirak eden istekli üretici olmayıp, bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı Oksijen ve Protoksit D azot üretme izin belgesinin ve bayisi bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair belgenin aslını yada noter tastikli suretini yeterlik kriterlerinde beyan edip istenildiğinde idareye sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Oksijen, azot protoksit ve diğer tıbbi gazlara ait kendisinin veya bayisi olduğu firmanın dolum izin belgesi ve üretim müsaade belgesi ile bayilik sözleşmesi

İstekliler Oksijen, azot protoksit ve diğer tıbbi gazlara ait kendisinin veya bayisi olduğu firmanın dolum izin belgesi ve üretim müsaade belgesi ile bayilik sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretiniyeterlik kriterlerinde beyan edip istenildiğinde idareye sunacaktır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02016064