TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ALIMI YAPACAK

3 ADET AKARYAKIT TANKI, 1 ADET TRANSFER POMPASI ALIMI VE ALT VE ÜST YAPI
TESİSATLARININ MONTAJI
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TIGEM) ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

3 ADET AKARYAKIT TANKI, 1 ADET TRANSFER POMPASI ALIMI VE ALT VE ÜST YAPI TESİSATLARININ MONTAJI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/569841
1-İdarenin
a) Adı : TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM) ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Başkuyu Mahallesi 125555. Sokak No: 9 42800 KADINHANI/KONYA
c) Telefon ve faks numarası :3328464320 - 3328464325
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :3 ADET AKARYAKIT TANKI, 1 ADET TRANSFER POMPASI ALIMI VE ALT VE ÜST YAPI TESİSATLARININ MONTAJI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne Akaryakıt Otomasyon Sistemine Uyumlu 3 Adet Tek Cidarlı, 50.000 lt Kapasiteli Yer Üstü Akaryakıt Tankı ve Elektronik Sayaçlı Transfer Pompa Seti Alımı ile Akaryakıt Tankı ile Pompa Arası Alt ve Üst Yapı Tesisatlarının Bağlanması ve Çalışır Durumda Teslim Edilmesi İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü Kadınhanı / KONYA
ç) Süresi/teslim tarihi : 3 adet Akaryakıt Tankı ve 1 Adet Transfer Seti İmalatçı firma ile İdare arasında sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 60(Altmış) Takvim Günü içerisinde İdarenin göstereceği yere teslim edilecek ve kurulum işi en geç 15(Onbeş) gün içinde yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeden itibaren 3 gün
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.07.2023 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü Kadınhanı / KONYA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Tanklar için TS EN 12285-1-2 veya CE belgesi yada benzeri uluslararası sertifika ve belgeler olacak ve bu belgeler teklifle beraber verilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01846816