Selçuklu Belediyesi oyun grubu alımı yapacak

ÇOCUK OYUN GRUBU SATIN ALINACAKTIR
SELÇUKLU BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK OYUN GRUBU ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/664824

1-İdarenin

a) Adı

:

SELÇUKLU BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Şeyh Şamil Mahallesi Doç. Dr Halil Ürün Cadddesi No:19 42070 SELÇUKLU SELÇUKLU/KONYA

c) Telefon ve faks numarası

:

3322243600 - 3322243699

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ÇOCUK OYUN GRUBU ALIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Barfiks Seti (montajsız) 4 takım Petlanton Seti (montajsız) 2 takım Çift Kuleli Kale Temalı polietilen Oyun Grubu (montajsız) 15 Takım Tek Kuleli Kale Temalı Polietilen Oyun Grubu (montasız) 20 Takım İkili Tahterevalli (montajsız) 24 Adet Tekli Tahterevalli (montajsız) 24 Adet İkili Salıncak (montajsız) 24 Adet Figürlü Polyemit Yaylı Zıp Zıp (montajsız) 30 Adet alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Selçuklu Belediyesi Fidanlığı - Selçuklu / KONYA

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşin süresi sözleşme tarihinden itibaren 75 takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını izleyen 7 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

03.08.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Selçuklu Belediyesi Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No.19 K: 3 D:31 Selçuklu / KONYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İsteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

İstekliler imalatçı olduklarını yukarıdaki belgelerden birini sunarak teşvik edeceklerdir.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Üretici Ürün Sorumluluk Sigortası (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere kaza başına en az 3.000.000,00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi) belgelerine sahip olacaktır.

4.3.4.

4.3.4.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TS 12427 ve 13578 Hizmet Yeterlilik Belgeleri.
TS EN 1176-1 Oyun alanı elemanları ve zemin düzenlemeleri - bölüm 1: Genel güvenlik kuralları ve deney yöntemleri
TS EN 1176-2 Salıncaklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
TS EN 1176-3 Kaydıraklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları..
TS EN 1176-5 Atlıkarıncalar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
TS EN1176-6 Sallanma Elemanları için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları
İmalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl boyunca geçerli olan garanti taahhütnamesi.
TS EN 71-2+A1:2014-04 Oyuncak Güvenliği – Bölüm 2: Alevlene bilirlik Deneyi Olumlu Test Raporları
TS EN 71-3:2013+A1:2014:2014-12 Oyuncak güvenliği – Bölüm 3: Belirli Elementlerin Göçü
TS EN 71-PART 3:2013+A1:2014 (TOKSİK AĞIR METALLER) Deneyi Olumlu Test Raporları
Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerinTSE EN ISO 9227 ve TSE EN ISO 12944-6 standartları gereğince açık hava şartlarında korozyona karşı dayanıklı olduğunu gösteren 1440 saatlik olumlu test raporu ve TSE EN ISO 12944-6 standardı gereğince neme dayanıklı olduğunu gösteren 720 saatlik TS EN ISO 6270-1 olumlu test raporu ihale dosyasında idareye sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
Polietilen ürünlerin ISO 105 B02:1994 standartları gereğince renk solmasına karşı dirençli olduğunu gösteren olumlu test raporu ihale dosyasında idareye sunulacaktır.( Kırmızı, Mor, Yeşil, Sarı, Turuncu, Turkuaz ve Mavi için). Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. Işık haslığı değeri minimum 7 olmalıdır.
Polietilen ürünler için Fitalat test raporu.(Polietilen madde içeriğinde çocuk sağlığına zararlı Fitalat maddelerini içermediğini gösteren olumlu test raporu ihale dosyasında idareye sunulacaktır. (yumuşak kırmızı, kırmızı, beyaz, sarı, yeşil, açık yeşil, mavi, turkuaz, kahverengi, mor, fuşya, bej) Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
Metal üzeri kahverengi plastisol kaplama içeriğinde AfPS GS 2014:01 normuna uygun PAH testi sonucunu gösteren olumlu Türkçe test raporu ihale dosyasında idareye sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
Oyun gruplarında kullanılan 6 mm kalibre galvanizli zincirlerin TS EN ISO 6892-1:2016 standardı gereğince çekme dayanımı değeri min. 1091 N/mm² olacaktır. Rapor Türk Akreditasyon kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır. İhale dosyasında idareye sunulacaktır.
Polyamid kelepçeler için “TS EN 71-3: 2013+A1:2014-12” standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
Polyamid kelepçeler için Fitalat test raporu.(Polyamid madde içeriğinde çocuk sağlığına zararlı Fitalat maddelerini içermediğini gösteren olumlu test raporu ihale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.

Polikarbonat şeffaf tüp kaydırak ürünlerin TS EN 71-2+A1:2014 Standartları gereğince Yanmazlık deneyi olumlu Türkçe test raporu ihale dosyasında sunulacaktır.
Polikarbonat şeffaf tüp kaydırak ürünlerin TS EN 71-3: 2013+A1:2014 standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu Türkçe test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır.

İp malzemelerin AfPS GS 2014:01 normuna uygun PAH testi sonucunu gösteren olumlu Türkçe test raporu İhale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
UHDPE ürünlerin AfPS GS 2014:01 normuna uygun PAH testi sonucunu gösteren olumlu Türkçe test raporu İhale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
Oyun gruplarında kullanılan 6 mm kalibre galvanizli zincirlerin TS EN ISO 68921:2016 standardı gereğince çekme dayanımı değeri min. 1091 N/mm² olacaktır. Türkçe test raporu İhale dosyasında sunulacaktır Rapor Türk Akreditasyon kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.
Salıncağın 114’lük boruya bağlanan kelepçesinde bulunan ve sfero dökümden imal edilen mafsalın TS EN ISO 6892-1 Standardı gereğince çekme dayanımı değeri min. Çekme Kuvveti (Fm) (kN) : 60 olacaktır. Türkçe test raporu İhale dosyasında sunulacaktır. Rapor Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü Çocuk Oyun Grupları Alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01857683