Seydişehir'de araç kiralama hizmeti alınacak

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

SEYDİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Konya İli Seydişehir İlçesi Merkez Ve Merkeze Bağlı Mahallerdeki Özel Eğitime İhtiyacı Olan toplam 90 Öğrenci /Kursiyer / Velinin 3 Taşıma Merkezi Okul/Kuruma 7 rehber personel refakatinde 7 Hat( Araç) İle 175 İş Günü Taşınması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/735884
1-İdarenin
a)Adı: SEYDİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKANYARDIMCILIKLARI
b)Adresi: ALAYLAR 1 MAH. ATATÜRK CADDESI 42360 SEYDİŞEHİR/KONYA
c)Telefon ve faks numarası: 3325823631
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a)Adı: Konya İli Seydişehir İlçesi Merkez Ve Merkeze Bağlı Mahallerdeki Özel Eğitime İhtiyacı Olan toplam 90 Öğrenci /Kursiyer / Velinin 3 Taşıma Merkezi Okul/Kuruma 7 rehber personel refakatinde 7 Hat (Araç) İle 175 İş Günü Taşınması İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı: Konya ili Seydişehir İlçesinde bulunan 90 öğrenci/kursiyer/velilerin taşıma merkezi okul/kurum/sınıflara 7 araç ve 7 rehber personel ile 175 iş günü taşınması hizmet alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer: Seydişehir özel eğitim taşıma kapsamındaki taşıma merkezi okullar: *Seydişehir Özel Eğitim Uygulama Okulu
*Seydişehir Toki İlk-Ortaokulu
*Seydişehir Halk Eğitim Merkezi
ç)Süresi/teslim tarihi:
İşe başlama tarihi: 11.09.2023, işin bitiş tarihi:14.06.2024
d)İşe başlama tarihi:11.09.2023
3-İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 21.08.2023 - 10:30
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):
SEYDİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ALINAN ÖZEL İZİN BELGESİ
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 25oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) :Diğer Hizmetler/0,71Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi :Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir

#ilangovtr BASIN NO: ILN01867375